Privātuma politika

Mums ir svarīga Jūsu datu drošība. Mūsu Personas datu apstrādes politikā, cita starpā, aprakstīts, kādus datus mēs vācam, kādam mērķim tas tiek darīts, kā arī norādītas jūsu iespējas kontrolēt savus datus un informācija par iespēju sazināties ar mums. Mēs esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus Mēs varam iegūt par Jums, kā Mēs tos izmantosim, un sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Mums varat sazināties.

Kurš ir atbildīgs par Jūsu datu apstrādi?

SIA "Izdevniecība MicRec", reģistrācijas numurs: 40003393359, adrese: Aisteres iela 11, Rīga, LV-1007, Latvija. Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūgums sūtīt e-pastu uz info@micrec.lv.

Tikai attiecīgi iecelti un pienācīgi pilnvaroti Micrec darbinieki var piekļūt datiem, izmantojot savu lietotāja ID un personīgo paroli.

Kādi jūsu kā klienta personas dati tiek apkopoti un kādēļ?

Šajā sadaļā tiek aprakstīti personas datu apstrādes nolūki un kategorijas, kā arī juridiskais pamats, saskaņā ar kuru Micrec notiek jūsu kā klienta personas datu apstrāde.

1) Pasūtījumu/pirkumu apstrāde

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Piegādāt pasūtītos/iegādātos produktus vai pakalpojumus (tostarp paziņot par piegādi vai sazināties saistībā ar piegādi).
 • Pārvaldīt maksājumus (tostarp veikt analīzi par to, kādi maksājumu risinājumi būtu jāpiedāvā).
 • Pārvaldīt pirkumu atgriešanu, sūdzību izskatīšanu un garantijas problēmu pieteikumus.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Maksājumu informācija (piemēram, darījuma numurs, darījuma datums).
 • Pasūtījumu informācija, piemēram, kāds produkts ir pasūtīts, vai tas ir jāpiegādā uz citu adresi.

Juridiskais pamats: Jūsu pasūtījumu apstrāde un pirkuma līguma saistību izpilde.

2) Klientu apkalpošanas pārvaldība

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Sazināties ar klientu un sniegt atbildes uz jautājumiem,
 • Identificēt personas,
 • Izskatīt sūdzības un sniegt atbalstu (tostarp tehnisko atbalstu).

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Jūsu korespondence
 • Informācija par pirkuma datumu, vietu vai produktu defektiem/sūdzībām par produktiem.

Juridiskais pamats: Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama jūsu un mūsu interesēs, lai pārvaldītu klientu apkalpošanu.

3) Mārketinga nolūkos - īpašo piedāvājumu, jaunumu izsūtīšana

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu izsūtīt informāciju par unikāliem piedāvājumiem Micrec klientiem. Apstrādāto datu kategorija ir e-pasta adreses.

Pēc Jūsu piekrišanas mēs Jūs informējam par dažādiem mūsu un Micrec saistīto uzņēmumu jaunumiem un aktualitātēm.

No šādu e-pastu saņemšanas Jūs variet atteikties jebkurā brīdī, atsūtot par to mums vēstuli uz info@micrec.lv.

Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, lai veiktu preču piegādi. Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un likumu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem.

Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu likumu pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu Mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

Tomēr, mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot, atsūtot mums vēstuli uz e-pastu info@micrec.lv

Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, atsūtot mums vēstuli uz e-pastu info@micrec.lv.

Iebildums pret datu apstrādi adresētās reklāmas piegādes nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi adresētās reklāmas piegādes nolūkiem.

Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa Mums saglabāt datus.

Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, atsūtīt e-pastu uz info@micrec.lv.

Datu pārnese

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti.